روشی نوین در برنامه ریزی کنکور PDCA

برخلاف اكثر برنامه ريزي ها كه يا فقط به آينده و يا به گذشته توجه دارند.

 در اين نوع برنامه ريزي كانون توجه بر سه زمان گذشته ، حال و آينده است ...ادامه مطلب
نوشته شده توسط عیسی کرمی در سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 ساعت 12:30 | لینک ثابت |

دانشگاه تربیت معلم تهران

1- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی تربیت معلم و ارایه یک الگوی راهنما جهت تدوین برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات- محسن آیتی-راهنما: دکتر محمد عطاران- 1385

2- ارائه الگوي مطلوب طراحي برنامه درسي دانشگاه هاي مجازي و مقايسه آن با  طرح برنامه درسي دانشگاه هاي مجازي  ايران- راهنما: دکتر محمد عطاران- فرهاد سراجی پور -1387

3- طراحي و اعتبار بخشي الگوي برنامه درسي تلفيقي مدرسه محور براي مدارس روستايي با كلاس‌هاي درس چند پايه, /محرم آقازاده؛ به راهنمايي: محمد عطاران؛ استاد مشاور: ولي‌اله فرزاد، غلامرضا حسين‌نژاد. 1385

4- تبيين برنامه درسي پنهان در درس بينش اسلامي دوره متوسطه و ارائه راهبردهايي براي استفاده از اين برنامه در آموزش اثربخشي ديني, /محمود سعيد رضواني؛ به راهنمايي: عليرضا كيامنش. 1380.

5-مطالعه تطبيقي برنامه درس تربيت بدني دوره ابتدايي ايران و كشورهاي منتخب جهان و ارايه الگو/محمدرضا اسمعيلي؛ به راهنمايي: عل محمد اميرتاش؛ استاد مشاور: بتول مشرف جوادي1383.

6- تبيين و نقد ديدگاههاي كانت درباره صلح و طرح زمينه‌هاي تربيتي آن در برنامه درسي صلح محور/مصطفي قادري؛ به راهنمايي: بهرام محسن‌پور؛ استاد مشاور: عبدالحسين نقيب‌زاده، محمد عطاران ،1386.

7- بررسي مباني فلسفي برنامه آموزش جهاني و ميزان همخواني اهداف و محتواي كتاب‌هاي درسي دوره راهنمايي با اهداف و مفاهيم كليدي اين برنامه/رضوان حكيم‌زاده؛ به راهنمايي: عليرضا كيامنش؛ استاد مشاور: عبدالحسين نقيب‌زاده، محمد عطاران. 1385.

8-  بررسي مباني فلسفي برنامه آموزش جهاني و ميزان همخواني اهداف و محتواي كتاب‌هاي درسي دوره راهنمايي با اهداف و مفاهيم كليدي اين برنامه, /رضوان حكيم‌زاده؛ به راهنمايي: عليرضا كيامنش؛ استاد مشاور: عبدالحسين نقيب‌زاده، محمد عطاران.  1385.

9- طراحي و اعتبار بخشي الگوي برنامه‌ درسي تربيت بدني در مدارس ابتدايي ايران, /محمد جوادي پور؛ به راهنمايي: مجيد علي عسگري؛ استاد مشاور: عليرضا كيامنش، محمد خبيري. 1385

10- نقد و بررسي رويكردهاي تدريس فكورانه ارائه چارچوب نظري برنامه درسي تربيت معلم فكور و مقايسه آن بارويكرد برنامه درسي تربيت معلم ايران (مورد: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي(, /محمدرضا امام جمعه؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: عليرضا كيامنش. 1385

11- بررسي مهارتهاي موثر بر پرورش تفكر انتقادي در برنامه درسي جامعه شناسي در دوره متوسطه در سال تحصيلي 80-1379, /عفت عباسي؛ به راهنمايي: عزت الله نادري. 1380

12- تبيين برنامه درسي پنهان در درس بينش اسلامي دوره متوسطه و ارائه راهبردهايي براي استفاده از اين برنامه در آموزش اثربخشي ديني, /محمود سعيد رضواني؛ به راهنمايي: عليرضا كيامنش. 1380.

13- ارائه يك الگوي راهنما در خصوص كاربرد ديدگاههاي برنامه درسي در نظام برنامه‌ريزي درسي كشور(دوره متوسطه نظام جديد) / نادر سلسبيلي؛ به راهنمائي : مصطفي عسكريان 1379

 دانشگاه تربیت مدرس

1- بررسي و نقد برنامه درسي جاري در حوزه علميه (سطح يك) و طراحي الگوي مطلوب با تاكيد بر درس اصول فقه (مطالعه موردي:حوزه علميه مشهد), /جواد قنديلي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: هاشم فردانش، محمدهادي عبدخدايي. 1385.

2- مطالعه تطبيقي برنامه درس تربيت بدني دوره ابتدايي ايران و كشورهاي منتخب جهان و ارايه الگو, /محمدرضا اسمعيلي؛ به راهنمايي: عل محمد اميرتاش؛ استاد مشاور: بتول مشرف جوادي. 1383

3- بررسي برنامه هاي درسي رشته علوم تربيتي در آموزش عالي ايران و راهكارهايي براي بهبود آن ( مطالعه موردي : گرايش مديريت آموزشي ), /محبوبه عارفي؛ به راهنمايي: هاشم فردانش؛ استاد مشاور: محمد حسن پرداختچي، محمود مهرمحمدي. 1383.

4- طراحي الگوي برنامه درسي براي پرورش منش‌هاي تفكر دانش آموزان, /علي يزدان پناه نوذري؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: پروين كديور، مهدي سجادي. 1385

5- بررسي و نقد برنامه درسي جاري در حوزه علميه (سطح يك) و طراحي الگوي مطلوب با تاكيد بر درس اصول فقه (مطالعه موردي:حوزه علميه مشهد), /جواد قنديلي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: هاشم فردانش، محمدهادي عبدخدايي ، 1385

6- فلسفه تربيتي دموكراتيك در جمهوري اسلامي ايران و دلالتهاي آن براي برنامه درسي دوره متوسطه, /طاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: خسرو باقري، عباس منوچهري1384

۷- بررسي پيامدهاي قصد نشده (برنامه درسي پنهان) محيط اجتماعي مدارس دوره متوسط شهر اصفهان و ارائه راهكارهايي براي كاهش پيامدهاي منفي آن, /محمدحسين عليخاني؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: احمد علي فروغي ابري. 1383.

 8- طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت هنري دوره ابتدايي و مقايسه آن با وضعيت موجود, /محمد اميني؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي ، 1380

9- طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي ديني براي دوره متوسطه تحصيلي و ميزان توافق برنامه درسي رسمي با آن, /پروين صمدي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي. 1380

10- تبيين تعليم و تربيت اسلامي و دلالت هاي آن براي برنامه درسي, /جميله علم الهدي؛ به راهنمايي: خسرو باقري. 1381

11-  طراحي الگوي برنامه درسي تلفيقي و مقايسه آن با برنامه هاي درسي موجود دوره ابتدايي در نظام آموزشي ايران, /پروين احمدي؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي؛ استاد مشاور: هاشم فردانش، زهرا گويا. 1380

12- مسئوليت‌پذيري اجتماعي در برنامه‌ريزي درسي كنوني دوره ابتدايي ايران و طراحي براي آينده, / مهدي سبحاني‌نژاد؛ به راهنمائي : هاشم فردانش 1379

13-  نظام برنامه‌ريزي درسي در آموزش عالي ايران‌ ويژگي‌ها و جهت‌گيري‌ها, /مژده وزيري؛ به راهنمائي : زهره سرمد 1378.  

14- طراحي الگوي نيازسنجي در برنامه درسي, / كورش فتحي‌واجارگاه؛ به راهنمايي: محمود مهرمحمدي. 1377

 دانشگاه شیراز

1- بررسي تاثير برنامه‌درسي تجربه شده بر رضايت و موفقيت دانشجويان رشته‌هاي مهندسي و علوم پايه-ارائه مدلهاي توضيحي/مهدي محمدي؛ به راهنمايي: - مسعودي. 1385

2- ارزشيابي برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي كشور (مطالعه موردي: دانشگاه فردوسي مشهد), /بهروز مهرام؛ به راهنمايي: پرويز ساكتي، حسين لطف ‌آبادي؛ استاد مشاور: اكبر مسعودي، محمود مهرمحمدي.

   

نوشته شده توسط عیسی کرمی در چهارشنبه سی ام شهریور 1390 ساعت 11:49 | لینک ثابت |

سخنان نغز

ما غرق شدگان اطلاعات و قحطی زدگان دانش هستیم.( ماترسکا)

با دانش دیگران می توانیم صاحب دانش شویم،

ولی با عقل دیگران نمی توانیم عاقل شویم.(مونتان)

لحظه های تلخ، ارزشی علمی دارند.

 یادگیرنده خوب هیچ گاه این لحظه های ناب را از دست نمی دهد.(  امرسون)

غایت عظیم دانش، دانش نیست عمل است.(  هاکسسلی)

خطر واقعی این نیست که رایانه همانند انسان فکر کند،

خطر واقعی آن است که انسان همچون رایانه بیندیشد.( هریس)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عیسی کرمی در چهارشنبه هشتم تیر 1390 ساعت 22:37 | لینک ثابت |

 

 دونالد الدینگ هب

و نظریه یادگیری

نظریه هب به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیح تری از اصول یادگیری داشته باشیم و باشناختی که از نظریه وی به دست می آوریم موفقیت ما در درمان بیماران به خصوص بیماران نورولوژی نیز افزایش خواهد یافت.

محققین در ارتباط با یادگیرى نظریه هاى متفاوتى ارائه كرده اند. بى تردید همه آنها بر پاره اى از حقایق درباره فرآیند یادگیرى تأكید مى ورزند و حقایق دیگرى را نادیده مى گیرند. در مرحله فعلى از تاریخ روانشناسى، به نظر مى رسد كه براى كسب درست ترین تصویر از فرآیند یادگیرى باید آماده باشیم تا آن را از زوایاى مختلف بنگریم.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عیسی کرمی در پنجشنبه نوزدهم خرداد 1390 ساعت 15:44 | لینک ثابت |

تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي
چكيده :
يكي از ويژگيهاي مهمي كه پديده فناوري اطلاعات و ارتباطات از آن برخوردار است ،‌اينست كه باعث مي‌شود ارتباط انسان با انسان ، همچنين انسان با محيط تسهيل يافته و ارتقاء يابد . فناوري اطلاعات و ارتباطات به دليل قدرت تحول‌پذيري و توانايي برقراري ارتباط پويا كه مي‌تواند با دانش‌آموزان داشته باشد ، از نقش مهمي در انتقال دانش برخوردار است . درباره تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات درحوزه تعليم و تربيت دو ديدگاه وجود دارد . رويكرد اول كه به رويكرد اصلاح‌گرا نام گرفته ، براين باور است كه اثر فناوريهاي جديد ( اطلاعات و ارتباطات ) بر آموزش و پرورش تدريجي بوده و اين پديده باعث مي‌شود كه آموزش به شيوه سنتي ، تنها به گونه‌اي كارآمدترانجام شود . بعبارت ديگر ICT باعث تسريع اصلاحات در آموزش و پرورش مي‌شود . در كنار اين رويكرد ، رويكرد تحول‌گرا مطرح است كه معتقد به تحول‌زايي ICT در آموزش و پرورش مي‌باشد و بر اين باور است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، ابزارها و حتي خط‌مشي‌ها و اهداف تعليم و تربيت را به صورت اساسي تغيير داده و متحول مي‌كند . اين مقاله تلاش دارد با بيان نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعليم و تربيت ، به بررسي تاثير اين پديده بر روي برنامه درسي بپردازد . برنامه درسي را مي‌توان دستور كار آموزش دانست بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي فوايد فراواني به همراه دارد . از جمله اينكه امكان بهره‌گيري از يك برنامه درسي تلفيقي را براي معلم و دانش‌آموزان فراهم مي‌آورد . اين نوع برنامه درسي ، بيش از آنكه بخواهد دانش معيني را به دانش‌آموزان القاء كند ، زمينه‌اي را فراهم مي‌كند كه از طريق آن امكان شكوفايي قابليتهاي فردي دانش‌آموزان و گسترش تجربه‌هاي فردي و مستقل آنها افزايش مي‌يابد . در اين رابطه به تاثيرات ديگري مي‌توان اشاره كرد كه در مقاله به آنها پرداخته شده است .
كليد واژه‌ها : ICT ، برنامه درسي ، ICT در تعليم و تربيت ، ICT در برنامه درسي .
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عیسی کرمی در شنبه هفتم خرداد 1390 ساعت 18:24 | لینک ثابت |

 

برنامه ریزی برای آموزش اثر بخش

 

کتاب برنامه ریزی برای آموزش اثربخش که راهنمایی است به منظور تدوین برنامه درسی ابتدا توسط دکتر تیم ونتلینگ رئیس بخش آموزش فنی- حرفه ای تحت نظارت و مسئولیت سازمان ترویج و آموزش کشاورزی تهیه شده بود، بعداً برای آسانی استفاده و خوانا بودن بوسیله یک تیم بررسی مورد پیش آزمون قرار گرفت. پیشنهادها و توصیه های مفید و منحصر به فرد حاصل از بررسی و پیش آزمون شصت مربی در ده کشور مختلف بطور یکپارچه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بعد ا برخی اصلاحات و تجدید نظر این راهنما مورد استفاده قرار گرفت.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عیسی کرمی در دوشنبه یازدهم بهمن 1389 ساعت 20:44 | لینک ثابت |
اینک ، ارزشیابی و 97 نکته مهم درباره آن :

۱. ارزشیابی ، یکی از ارکان هر برنامه آموزشی است.
2. ارزشیابی ، به طور اخص نظارت اندازه گیری کیفیت ، کمیت و نوع تغییرات حاصل شده در رفتار دانش آموزان است.
3. ارزشیابی ، آگاهی از میزان کارآیی و کار آمد به طور اعم عوامل مؤثر در آموزش و پرورش است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عیسی کرمی در دوشنبه هفدهم آبان 1389 ساعت 3:37 | لینک ثابت |
مجموعه علوم تربیتی (۱) شامل گرایش‌های زیر است :


۱- علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی آموزشی
۲- علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی درسی
۳- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش « تعلیم و تربیت اسلامی‌»
۴- مدیریت آموزشی
۵- علوم تربیتی ـ آموزش بزرگسالان
۶- علوم تربیتی ـ تحقیقات آموزشی
۷- علوم تربیتی ـ تکنولوژی آموزشی

منابع پیشنهادی برای مطالعه !


ادامه مطلب
نوشته شده توسط عیسی کرمی در دوشنبه هفدهم آبان 1389 ساعت 3:9 | لینک ثابت |

برای دریافت و دیدن رساله اینجا کلیک کنید                  

Introducing the new primary curriculum 

How this booklet will help you:

This booklet explains the benefits of the new curriculum, and will help you make the most of its opportunities and flexibility in your drive for improved outcomes for your pupils.

■■ Section 1 outlines the main features of the new primary curriculum and the opportunities it provides for schools to design and plan a curriculum that drives school improvement.

 ■■ Section 2 provides a more detailed look at the structure of the new curriculum and its components.

 ■■ Section 3 offers practical advice for schools and teachers on effective approaches to curriculum design and planning.

نوشته شده توسط عیسی کرمی در شنبه یکم خرداد 1389 ساعت 22:37 | لینک ثابت |

برای دریافت و دیدن مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

 GLOBAL REPORT ON ADULT LEARNING AND EDUCATION

Published 2009 by UNESCO Institute for Lifelong Learning

Chapter 1 The case for adult learning and education

Chapter 2 The policy environment and governance framework of adult education

Chapter 3 The provision of adult education

Chapter 4 Participation and equity in adult education

Chapter 5 Quality in adult education

Chapter 6 The financing of adult education

نوشته شده توسط عیسی کرمی در سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389 ساعت 22:58 | لینک ثابت |
 
پایان نامه | پروژه | مقاله | ترجمه | کارآفرینی | دانلود تحقیق آماده

Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه